Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent Rodziny

Czcionka:

W ramach wspierania rodziny i dziecka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stromcu, od 6 czerwca 2016 r. pracę rozpoczął Asystent Rodziny, który swoje działania realizować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Procedura objęcia rodziny pracą z asystentem rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stromcu

 

1. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r.poz.1507 z późn. zm.).

2. W przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica wywiad, o którym mowa w ust 1 , a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny.

3. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny.

4. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

5. Po otrzymaniu wniosku od pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej:

1) przydziela rodzinie asystenta rodziny albo

2) występuje do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny albo

3) występuje do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną na podstawie art. 190, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Zadania Asystenta Rodziny

1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.

2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.

5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin.

8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.

11. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.

12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.

15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny kierownikowi ośrodka pomocy społecznej

16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

17. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

18. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

19. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego (art.8 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy wspieranie rodziny prowadzone jest za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Jeśli rodzina odmawia współpracy z Asystentem Rodziny kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może w razie uzasadnionych okoliczność poinformować o odmowie właściwy sąd opiekuńczy, który rozważy z urzędu wszczęcie postępowania opiekuńczego prowadzącego np. ustanowienie dla rodziny kuratora sądowego.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik asystent

Utworzono dnia 04.07.2016, 13:51

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny