Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STROMCU

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych P. Michałem Paprockim jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec bądź za pomocą adresu e-mail: iod.gops@ugstromiec.pl 3. Celem Przetwarzania danych jest realizacja zadań nałożonych na Ośrodek wynikających ze Statutu Ośrodka, w tym w szczególności zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zadań realizowanych w interesie publicznym, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e oraz z art. 9 ust. 2 lit. b, lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in.: • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, • ustawa z dnia 14 czerwca 1962 r. Kodeks postępowania administracyjnego, • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8. Posiada Pani/Pan prawo do: 1) dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 2) prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych 3) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać 4) prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. 5) prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa 10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzula Świadczenia Wychowawcze

Utworzono dnia 09.10.2019, 09:32

Klauzula Świadczenia Rodzinne

Utworzono dnia 09.10.2019, 09:31

Klauzula Przeciwdziałanie przemocy

Utworzono dnia 09.10.2019, 09:31

Klauzula Dobry Start

Utworzono dnia 09.10.2019, 09:31

Klauzula Pomoc Społeczna

Utworzono dnia 09.10.2019, 09:30

Klauzula Piecza Zastępcza

Utworzono dnia 09.10.2019, 09:30

Klauzula Fundusz alimentacyjny

Utworzono dnia 09.10.2019, 09:30

Klauzula Dodatki mieszkaniowe

Utworzono dnia 09.10.2019, 09:30

Klauzula Dodatki energetyczne

Utworzono dnia 09.10.2019, 09:29

Klauzula Dłużnicy

Utworzono dnia 09.10.2019, 09:29

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny