Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Czcionka:

 

Klauzula informacyjna RODO W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD)- Pana Maksymiliana Michalskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl Do zakresu działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Stromiec należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze pomocy społecznej, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych jednostek samorządowych oraz organów administracji rządowej. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o pomocy społecznej. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej ) lub umowy powierzenia danych (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora. Dane osobowe przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę o pomocy społecznej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: • dostępu do danych osobowych jej dotyczących, • żądania ich sprostowania, • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod-mm@tbdsiedlce.pl . Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w GOPS, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub wymaga zgody.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny