Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

szczegóły naboru na stronie BIP GOPS Stromiec pod adresem: http://www.stromiec.naszops.pl/bip/pliki/plik/pracownik-socjalny-nabor-iv-1683203934.pdf

 

Dodatek elektryczny

 jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127).

Dodatek wynosi:

1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,

1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wnioski można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.. W Gminie Stromiec wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 8-15 pod numerem 486191338.

Druki wniosków pod adresem : https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/opublikowano-wzor-wniosku-o-wyplate-dodatku-elektrycznego-dokument

 

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

1. gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje PV(panele fotowoltaiczne), które ogrzewają się głównie energią elektryczną, gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV,

2. gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,

3. osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,

4. osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

 

 

Wypłata dodatku do węgla i innych paliw - termin zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB

Dodatku węglowego i dodatku do innych źródeł ogrzewania nie dostaną osoby, które po 11 sierpnia br. zmieniły swoją deklarację do CEEB, podając inne główne źródło ogrzewania, np. kocioł na węgiel zamiast pieca gazowego. Nie zostanie on wypłacony również tym, którzy złożyli deklaracje po terminie ustawowym.

Jedną ze zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o dodatku węglowym jest doprecyzowanie kwestii terminu dokonania zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do CEEB. Powodem wprowadzenia ww. doprecyzowania były informacje o próbach wyłudzenia dodatków węglowych poprzez nieuprawnione zmodyfikowanie złożonej wcześniej deklaracji CEEB, aby zyskać uprawnienie do pobrania świadczenia (np. poprzez zamianę zgłoszonego kotła gazowego na kocioł węglowy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, główne źródło ogrzewania wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wobec tego, w przypadku gdy po 11 sierpnia 2022 r. dokonano modyfikacji złożonej deklaracji CEEB, która to modyfikacja spowodowała uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku węglowego (np. zmiana kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe) - świadczenie to nie może być przyznane.

 

DODATEK DO INNYCH ŹRODEŁ OGRZEWANIA

dla gospodarstw domowych

(DREWNO, PELLET, GAZ, OLEJ OPAŁOWY)

 

wzór wniosku do wydruku pod adresem https://g.infor.pl/p/_files/37567000/4-wzor-wniosku-o-dodatek-do-drewna-opalowego-pdf-37567185.pdf

 

Uzupełnione wnioski można składać w siedzibie GOPS(pok nr 5).

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1967

2. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

3. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

6. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

7. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

8. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

9. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że: 1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego; 2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

10. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje: 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej; 

11. Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie- trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

 

DODATEK WĘGLOWY - 3.000,00zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywane na podstawie nowych zasad i w okresie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku- (zgodnie z zapisami wskazanymi w art. 52 w/w ustawy)

Przepis nakazuje do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, stosować nowe przepisy oznacza to, że dotychczas złożone wnioski zostaną rozpatrzone według przepisów po nowelizacji

 

Ustwa pod adresem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/O/D20221967.pdf

 

Wzór wniosku do wydruku pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001712/O/D20221712.pdf

 

Prezydent RP, 11 sierpnia 2022 r., podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ustawa określająca zasady wypłaty dodatku pod adresem: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2471_u.htm

 

Dodatek osłonowy

WZÓR wniosku i inne informacje na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Jak wypełnić wniosek pod adresem :https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego: (kwota dodatku przysługująca rocznie)

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 października 2022 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. - jeżeli wniosek zostanie złożony do końca stycznia.

Ci, którzy złożą wniosek w terminie od 1 lutego do 31 października otrzymają wyplatę 100% dodatku jednorazowo do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania - deklaracja dot. źródła ogrzewania budynku do złożenia przez włąściciela budynku jednorodzinnego w biurze obsługi interesanta UG Stromiec

AKTUALNOŚCI:

GOPS POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PRACY

Utworzono dnia 20.09.2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu, 26-804 Stromiec ul. Piaski 4 poszukuje kandydatów na: kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
czytaj dalej na temat: GOPS POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PRACY

Dodatki Węglowe

Utworzono dnia 20.09.2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu informuje, że w związku z pracami legislacyjnymi nad ustawą z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – wnioski o dodatek węglowy...
czytaj dalej na temat: Dodatki Węglowe

Poszukujemy specjalisty do realizacji Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

Utworzono dnia 02.09.2022
OFERTA PRACY – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stromcu poszukuje osób ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) na terenie Gminy Stromiec 1. Rodzaj umowy : zlecenie 2....
czytaj dalej na temat: Poszukujemy specjalisty do realizacji Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

Konferencja dotyczącaosób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich 16 września 2022 r. godz. 11.00 – 15.00

Utworzono dnia 25.07.2022
Wideokonferencja Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich – konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska 16 września 2022 r. godz. 11.00 – 15.00 Porozmawiamy o ważnych sprawach osób chorujących...
czytaj dalej na temat: Konferencja dotyczącaosób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich 16 września 2022 r. godz. 11.00 – 15.00

ANTYPRZEMOCOWA LINIA POMOCY tel 720 720 020

Utworzono dnia 22.02.2022

Szanowni Państwo, Od 25 listopada 2021 r. fundacja SEXED.PL realizuje kampanię przeciwko przemocy i uruchomiła antyprzemocowy telefon zaufania, pod którym osoby uwikłane w przemoc mogą otrzymać specjalistyczną pomoc. *Antyprzemocowa Linia Pomocy**SEXED.PL *to numer telefonu***720...

czytaj dalej na temat: ANTYPRZEMOCOWA LINIA POMOCY tel 720 720 020

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością

Utworzono dnia 07.10.2021
Pomoc udzielana jest przez telefon oraz drogą mailową, możliwe są też zapisy na psychologiczną terapię indywidualną i grupową w formie zdalnej.  Pomoc udzielana jest w ramach działań Stowarzyszenia Animo Projekt ten jest realizowany ze środków Państowego Funduszu...
czytaj dalej na temat: Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością

Pomoc w złożeniu wniosku o 500+ spotkanie z przedstawicielem ZUS 20 kwietnia 2022 roku

Utworzono dnia 13.07.2021

Spotkanie z pracownikiem ZUS odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022 roku w godzinach 9-14 na Sali narad Urzędu Gminy w Stromcu W związku z przejęciem od 1 stycznia 2022r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań dotyczących realizacji Rządowego Programu "Swiadczenie...

czytaj dalej na temat: Pomoc w złożeniu wniosku o 500+ spotkanie z przedstawicielem ZUS 20 kwietnia 2022 roku

Mieszkają z Tobą cudzoziemcy lub ich zatrudniasz? Pomóż im!

Utworzono dnia 05.08.2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to jedyna szansa, by policzyć wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce. Taka okazja zdarza się raz na 10 lat. Jeśli zatem znamy lub zatrudniamy obcokrajowców, warto im pomóc wypełnić ten obowiązek....

czytaj dalej na temat: Mieszkają z Tobą cudzoziemcy lub ich zatrudniasz? Pomóż im!

Dlaczego w spisie powszechnym są pytania o mieszkanie?

Utworzono dnia 05.08.2021
Każdy zdaje sobie sprawę, że mieszkania nie są zwykłym towarem czy dobrem konsumpcyjnym. Warunki, w jakich mieszkamy, mają ogromny wpływ na nasze życie rodzinne i zawodowe. Dlatego informacje o mieszkaniach zbierane były we wszystkich spisach powszechnych w naszym kraju już od 100 lat!...
czytaj dalej na temat: Dlaczego w spisie powszechnym są pytania o mieszkanie?

UWAGA 300 + Wnioski tylko elektronicznie

Utworzono dnia 05.07.2021

Program „Dobry Start”, czyli tzw. 300+ od 1 lipca 2021r. W związku z przejęciem od 1 lipca 2021r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań dotyczących realizacji Rządowego programu „ Dobry start” (tzw. 300+) dotyczącego roku szkolnego 2021/2022 informujemy,...

czytaj dalej na temat: UWAGA 300 + Wnioski tylko elektronicznie

KOLONIE LETNIE KRUS

Utworzono dnia 02.06.2021
KOLONIE LETNIE 2021 Fundacja „Szansa Dla Gmin” przeprowadza nabór dzieci i młodzieży w wieku szkolnym od lat 8 do16 (najstarszy rok ur. 2005) KOLONIE NAD MORZEM TURNUS 9-dniowy z pełnym zakwaterowaniem – nocleg, wyżywienie wraz z opieką fachowej kadry...
czytaj dalej na temat: KOLONIE LETNIE KRUS

GALERIE:

pomoc dla rodzin od Zarządu i Radnych Gminy

pomoc dla rodzin od Zarządu i Radnych Gminy

Jabłka dla mieszkańców

Jabłka dla mieszkańców

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny